لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان نوین ايذه 0 فرهنگ رامهرمز 0 1400/03/05 19:30
week 15 فرهنگ رامهرمز 0 سپاهان نوین ايذه 0 1400/05/03 20:30