لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهرداري فومن 1 بنیامین ورزش تهران 2 1400/03/17 20:00
week 17 بنیامین ورزش تهران 0 شهرداري فومن 1 1400/05/14 20:00