لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 بعثت کرمانشاه 1 شهرداري فومن 1 1400/03/11 18:30
week 16 شهرداري فومن 2 بعثت کرمانشاه 1 1400/05/08 19:30