لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت ایرانیان تهران 3 بنیامین ورزش تهران 1 1400/03/04 18:45
week 15 بنیامین ورزش تهران 3 نفت ایرانیان تهران 2 1400/05/02 19:00