لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مقاومت بسیج آستارا 2 کیان اراک 0 1400/03/04 18:00
week 15 کیان اراک 1 مقاومت بسیج آستارا 0 1400/05/03 19:00