لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 بنیامین ورزش تهران 1 کیان اراک 3 1400/02/07 20:45
week 11 کیان اراک 3 بنیامین ورزش تهران 2 1400/04/12 19:30