لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پاراگ تهران 1 شهرداري نوشهر 1 1400/03/10 18:15
week 16 شهرداري نوشهر 3 پاراگ تهران 1 1400/05/09 19:30