لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مهاجر نوین مشهد 2 مقاومت تهران 0 1400/03/10 19:05
week 16 مقاومت تهران 1 مهاجر نوین مشهد 2 1400/05/08 19:30