لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مهاجر نوین مشهد 0 پاراگ تهران 0 1400/02/18 20:15
week 12 پاراگ تهران 1 مهاجر نوین مشهد 1 1400/04/17 19:00