لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهداي بابلسر 0 نیروی زمینی تهران 0 1399/11/24
week 21 نیروی زمینی تهران 1 شهداي بابلسر 0 1400/03/12 19:30