لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پرديس خرم آباد لرستان 0 پیروزی نگین خورموج 0 1399/11/28 14:30