لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شهداي چوار 65 ايلام 0 پیروزی نگین خورموج 1 1399/11/13 14:00