لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهدای ایل بهمئی 2 شهرداری بروجرد 1 1399/10/30 14:00