لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پویا شوش 3 ستارگان کرمانشاه 0 1399/10/30 14:00