لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شهدای ایل بهمئی 1 پیروزی نگین خورموج 0 1399/10/18 14:00