لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت ایرانیان تهران 3 خورشید مهر قروه کردستان 0 1399/12/28 15:00