لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 خورشید مهر قروه کردستان 0 گرين کشاورز نهاوند 2 1399/12/23 15:00