لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 خورشید مهر قروه کردستان 0 کانیاو اشنویه 1 1399/12/02 14:30