لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 خورشید مهر قروه کردستان 0 نیکان مهر تهران 1 1399/11/18 14:30