لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نفت ایرانیان تهران 0 شهداي گروس بيجار 1 1399/11/07 14:00