لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 جام جم بیله سوار 0 شهداي گروس بيجار 1 1399/10/23 14:00