لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نیکان مهر تهران 0 نفت ایرانیان تهران 1 1399/10/17 14:00