لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شاهین تهران 1 کیاپارس تهران 1 1399/10/23 14:00