لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 کیاپارس تهران 3 مینو خرمدره زنجان 0 1399/10/16 14:00