لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مقاومت تهران 1 داماش پارسه تهران 1 1399/12/10 14:45