لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 داماش پارسه تهران 5 بادامک قائن 0 1399/12/02 14:30