لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مقاومت تهران 0 شریعت نوین مشهد 2 1399/11/12 14:00