لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مقاومت تهران 1 سیمان شاهرود 0 1399/10/29 14:00