لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال علی آباد 0 داماش پارسه تهران 1 1399/10/23 14:00