لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 بادامک قائن 0 مقاومت تهران 1 1399/10/18 14:00