لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 3 گل ریحان البرز 0 1399/11/26 14:45
week 31 گل ریحان البرز 0 استقلال خوزستان 1 1400/04/06 20:30