لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ملوان بندر انزلي 0 نود اروميه 0 1399/11/25 14:00
week 31 نود اروميه 1 ملوان بندر انزلي 5 1400/04/06 20:30