لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 بادران تهران 1 پارس جنوبي جم 0 1399/11/19 14:00
week 30 پارس جنوبي جم 1 بادران تهران 2 1400/03/31 20:35
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 34 پارس جنوبي جم 0 بادران تهران 1 1396/02/11
week 17 بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1395/09/24
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پارس جنوبي جم 1 بادران تهران 1 1394/10/29
week 5 بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1394/08/12