لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال خوزستان 0 1399/11/19 14:00
week 30 استقلال خوزستان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1400/03/31 20:50
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week فجر سپاسي شیراز 1 استقلال خوزستان 3 1393/07/24 14:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال خوزستان 1 1392/06/29 17:15
week 25 استقلال خوزستان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1392/11/11 15:00