لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نود اروميه 1 آرمان گهر سیرجان 0 1399/11/19 14:00
week 30 آرمان گهر سیرجان 4 نود اروميه 1 1400/03/31 20:00