لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1399/11/13 14:30
week 29 شاهين شهرداري بوشهر 2 استقلال خوزستان 1 1400/03/24 20:35