لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 چوکا تالش 2 نود اروميه 1 1399/11/13 14:00
week 29 نود اروميه 1 چوکا تالش 1 1400/03/24 18:15