لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 گل ریحان البرز 1 قشقایی شیراز 1 1399/11/06 14:00
week 28 قشقایی شیراز 3 گل ریحان البرز 2 1400/03/18 19:25