لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 بادران تهران 1 خوشه طلايي ساوه 1 1399/10/29 14:00
week 27 خوشه طلايي ساوه 2 بادران تهران 0 1400/03/11 19:45