لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 هوادار تهران 2 رایکا بابل 1 1399/10/22 14:00
week 26 رایکا بابل 0 هوادار تهران 1 1400/03/05 18:30