لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت امیدیه 0 عقاب 3 1399/11/08
week 19 عقاب 4 نفت امیدیه 0 1400/02/25 19:45