لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سردار بوکان 2 شمس آذر قزوین 0 1399/11/08
week 19 شمس آذر قزوین 1 سردار بوکان 1 1400/02/25 20:30