لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شمس آذر قزوین 2 شهرداري بم 0 1399/11/01 14:00
week 18 شهرداري بم 1 شمس آذر قزوین 1 1400/02/19 20:00