لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس شهر بابک 2 اترک بجنورد 0 1399/12/05 14:15
week 23 اترک بجنورد 0 مس شهر بابک 1 1400/03/23 20:35