لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهرداری بندرعباس 1 اميد گناوه 2 1399/10/13 14:00
week 16 اميد گناوه 0 شهرداری بندرعباس 1 1400/02/03 20:15