لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ایرانجوان بوشهر 1 نفت و گاز گچساران 0 1399/12/11 14:30
week 24 نفت و گاز گچساران 1 ایرانجوان بوشهر 1 1400/04/02 20:30
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ایرانجوان بوشهر 1 نفت و گاز گچساران 1 1393/09/18
week 20 نفت و گاز گچساران 0 ایرانجوان بوشهر 1 1394/01/24