لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 محتشم تبریز 0 مس نوين کرمان 2 1399/12/11 14:15
week 24 مس نوين کرمان 3 محتشم تبریز 0 1400/04/02 20:30