لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 فولاد نوین اهواز 1 اميد گناوه 2 1399/11/30 14:30
week 22 اميد گناوه 1 فولاد نوین اهواز 0 1400/03/19 20:15