لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت و گاز گچساران 1 ملي حفاري اهواز 0 1399/12/01 14:00
week 22 ملي حفاري اهواز 2 نفت و گاز گچساران 0 1400/03/19 20:30