لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 عقاب 0 نیروی زمینی تهران 1 1399/10/08 14:00
week 15 نیروی زمینی تهران 1 عقاب 1 1400/01/29 20:30